1

موضوع: ماژول افزایشی KNX

PunBB bbcode test

ماژول KNX

زیپاباکس خود را ارتقا دهید تا با پشتیبانی از استاندارد KNX و اضافه شدن دستگاه های KNX به آن، بتواند به دستگاه های بی سیم سایر استانداردهای اتوماسیون خانگی  متصل گردد. ماژول KNX به  طور کلی توسط کاربران حرفه ای استفاده می شود تا حق انتخاب بیشتری بین دستگاه ها داشته باشند و تعداد دستگاه های قابل کنترل توسط زیپاباکس را افزایش دهند. این ماژول اتصال بیش از 250 دستگاه با قابلیت ارتباط دوطرفه را فراهم می سازد.

ویژگی های محصول

ویژکی ها

  • سازگاری با KNX

  • ارتباطات دو طرفه 

  • قابلیت کنترل تا 250 دستگاه

  • ارتباط RS232

کاربرد
ماژول KNX به  طور کلی توسط کاربران حرفه ای استفاده می شود تا حق انتخاب بیشتری بین دستگاه ها داشته باشند و تعداد دستگاه های قابل کنترل توسط زیپاباکس را افزایش دهند.

مزایا

  • اضافه نمودن قابلیت KNX Home Automation   به زیپاتو

  • امکان اضافه کردن بیش از 250  دستگاه   

  • انتخاب از گستره وسیع دستگاه های KNX

  • ارتباط دوطرفه، دستگاه ها می توانند وضعیت را گزارش دهند

مثبت منفی