1

موضوع: مالتی سنسور Dou

PunBB bbcode test

سنسور دوکاره dou زیپاتو

این سنسور حرکتی PIR، حضور شخص در اتاق را تشخیص میدهد. واحد اصلی اصلاعات را به کنترلر و یا هر دستگاه z-wave دیگر ارسال میکند. این سنسور با باطری عمل میکند، که تا زمانی که عملی رخ ندهد به حالت آماده بکار میرود. پس از یک زمان خواب قابل برنامه ریزی شده، دستگاه بیدار شده و وضعیت فعلی خود را ارسال میکند و پس از آن دوباره به حالت خواب میرود. باطری ها بدون نیاز به جداکردن دستگاه از روی دیوار یا باز کردن پیچ ها از روی دیوار ،قابل تعویض هستند. زمانیکه باطری ها نیاز به تعویض داشته باشند، سنسور یک هشدار بصری روی دستگاه و یک هشدار به  کنترلر z-wave ارسال مینماید. این سنسور در زمان جدا شدن از محل خود هشدار سرقت ارسال مینماید.

ویژگی های محصول

ویژکی ها

  • قابلیت تشخیص حرکت و اندازه گیری شدت نور

  • قابلیت تحریک یک سیستم امنتی و قابل استفاده در بخش رول نویسی

مثبت منفی