1

موضوع: در بازکن کارتی RFID

PunBB bbcode test

در بازکن کارتی RFID زیپاتو

این دستگاه می تواند تا 20 کد را استفاده کند و دارایRFID  خوان داخلی، یک سوئیچRFID  نیز می باشد که می تواند برای یک ویجت امنیتی  و یا یک رول عمل نماید.چراغ نمایشگر این صفحه کلید برای هر عملی علامت جداگانه دارد.

ویژگی های محصول

ویژکی ها

  • قابلیت فعال/غیر فعال کردن یک سیستم امنیتی

  • قابلیت دریافت امواج z-wave سوئیچ RFID

  • امکان وارد نمودن دستی کد ها برای کاربران

  • چراغ نمایش دهنده برای هر عملی علامت جداگانه دارد

مثبت منفی