1

موضوع: آیا امواج z-wave در خانه های بزرگ به خوبی عمل میکند؟

یک محصول z-wave سیگنال ها را از خود به سمت محصولات دیگر عبور میدهد تا به محصول مقصد برسد. هر دستگاه در خانه شما به عنوان یک فرستنده عمل میکند، هرچه تعداد بیشتری دستگاه داشته باشید شبکه شما قوی تر و قدرتمند تر میشود. بنابر این در خانه های بزرگ شبکه z-wave به آسانی تمام خانه را پوشش میدهد.
به این نوع ارتباط میان دیوایس ها،شبکه ی مش بندی میگویند.

مثبت +1 منفی